منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی و صنعتي

منابع ارشد مديريت

منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی و صنعتي


درسهاي عمومي مديريت بازرگاني و صنعتي

تئوري سازمان و مديريت، زبان، رياضي و آمار، اقتصاد خرد و کلان


منابع تخصصي

مديريت مالي، مديريت بازاريابي، تحقيق در عمليات، مديريت توليد


تئوري مديريت
- مدیریت عمومی، دکتر الوانی
- مبانی سازمان و مدیریت، دکتر رضائیان
- مدیریت رفتار سازمانی، دکتر رضائیان
- مدیریت منابع انسانی، دکتر سعادت
- رفتار سازمانی، تأليف رابینز، ترجمة اعرابی، پارسائیان
- رفتار سازمانی، تأليف بلانچارد، ترجمة علاقه مند
- تئوری سازمان، تأليف رابینز، ترجمة الوانی، دانایی فرد
- مدیریت منابع انسانی، تأليف دکتر میرسپاسی
- تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها، تأليف دکتر رضائیان


زبان عمومي و تخصصي
کتاب ونوس خيلي موردتوجه دانشجويان است ولي در سالهاي اخير چندان الزامي ندارد. اکنون بايد زبان عمومي و گرامر قوي داشته باشيد. کتابهاي زير را براي تقويت واژگان و گرامر حتما بخوانيد:
- کتاب واژگان ضروري تافل
- کتاب گرامر و تست عباس فرزام
- کتاب گرامر انتشارات پوران پژوهش
- کتاب 504 واژه ضروری
- کتاب واژگان ضروری برای تافل Barrons
دست کم يکي از کتابهاي مديريتي زير را نيز بخوانيد:
- کتاب تئوريهاي مديريت پاتريک مانتانا
- کتاب مديريت ۳، انتشارات سمت


اقتصاد كلان
- درس و تست اقتصاد خرد، تأليف دکتر نظری
- درس و تست اقتصاد کلان، تأليف دکتر نظری
تذکر: کتاب اقتصاد خرد و کلان پارسه براي مرور تست ها مفيد است. کتاب اقتصاد کلان روزبهان و اقتصاد خرد سالواتره براي تست ارشد اصلا مفيد نيست ولي به لحاظ مفهومي براي دانشجويان علاقه‌مند به اقتصاد کتاب بسيار خوبي است.


رياضي و آمار
- ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت، تأليف جمشید صالحی، ایرج ابراهیمی
- کتاب تست و خلاصة درس ریاضیات کارشناسی ارشد، تأليف دکتر نیکوکار
- ریاضیات، تأليف دکتر ناصحی فر
- کتاب تست ریاضی، تأليف دکتر هادی رنجبران
- کتاب تست و خلاصة درس ریاضیات مدیریت، تأليف دکتر عالم تبریز
- كتاب درس و تست رياضيات، تاليف دكتر محموديان
- آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 و 2 ، تأليف دکتر عادل آذر


پژوهش عملياتي
- پژوهش عملیاتی، تأليف دکتر مهرگان
تذکر: کتاب تست پژوهش عملياتي مهرگان نيز توصيه مي‌شود. کتاب پژوهش عملیاتی عادل آذر و عارفه فدوي براي کساني است که به رتبه‌هاي عالي مي‌انديشند.


مديريت بازاريابي
- مدیریت بازاریابی، تأليف دکتر روستا، دکتر ونوس، دکتر ابراهیمی
- مدیریت بازاریابی، تأليف فیلیپ کاتلر


مديريت مالي
- مدیریت مالی (درس و تست)، تأليف دکتر قالیباف
تذکر: کتاب مدیریت مالی 1 و 2 تأليف دکتر جهانخانی و دکتر پارسائیان مانند کتابهاي اقتصاد خرد سالواتره و کلان روزبهان بسيار غني هستند ولي براي علاقه مندان به فهم عميق مطلب نه براي آمادگي امتحان کارشناسي ارشد. من به شما ميگويم فقط مديريت مالي ققاليباف نشر پوران پژوهش را مطالعه کنيد.


مديريت توليد
- مدیریت توليد الواني
- مديريت توليد باسمنج

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com