پایگاه علمی-پژوهشی پارس مدیر
تحلیل آماری پروژه‌های مدیریت و مهندسی صنایع

تحلیل آماری مدیریت تحلیل GIS پایان نامه مدیریت
ارسال پیام
کانال تلگرام پارسمدیر

ساختار کتاب آموزش کامل SPSS

کتاب آموزش SPSS

آموزش کامل SPSS; جزوه تصویری آموزش کامل SPSS

ویرایش سوم: پائیز ۱۳۹۵
کتاب آموزش کاربردی نرم‌افزار SPSS به سال ۱۳۸۶ تهیه شد و بسیار مورد اقبال قرار گرفت. به همین خاطر ویرایش دوم کتاب با تجدید نظر بیشتر براساس انتقادات و پیشنهادات خوانندگان و پژوهشگران در تابستان ۱۳۹۱ تهیه گردید. نظر به استقبال چشمگیر و علاقه پژوهشگران به ویرایش دوم کتاب بر آن شدیم تا ویرایش چهارم را با تجدید نظر اساسی آماده کنیم.

مطالب ویرایش جدید
متغیر میانجی و تعدیل‌گر و تفاوت‌های آنها، رگرسیون سلسله‌مراتبی، آزمون سوبل با SPSS، تحلیل واریانس چندعاملی MANOVA، آزمون‌های پس از تجربه، آزمون دوربین واتسون، آزمون هم خطی در رگرسیون، آزمون تصادفی بودن داده‌ها، آزمون دوجمله‌ای. همچنین یک بار دیگر تمامی بخش‌های کتاب از نظر محتوایی و نگارشی مورد بازبینی قرار گرفته و اصلاحات نگارشی انجام شد.

سرفصل‌های کتاب آموزش کامل SPSS

بخش اول بخش سوم بخش هشتم
مقدمه‌ای بر روش تحقیق محاسبات آمار توصیفی داده‌کاوی و خوشه‌بندی داده
1-1- مقدمه 3-1- مقدمه‌ای بر محاسبات آمار توصیفی 8-1- مقدمه‌ای بر داده‌کاوی
1-2- روشهای شناخت 3-2- محاسبه فراوانی‌های داده‌ها 8-2- خوشه‌بندی داده‌ها و الگوریتم CRISP
1-3- انواع روشهای پژوهش 3-3- محاسبه شاخص‌های توصیفی 8-3- مدل LRFM
1-3-1- دسته بندی روش‌های پژوهش بر اساس هدف 3-4- محاسبه جداول متقاطع 8-4- خوشه‌بندی با نرم‌افزار SPSS
1-3-2- دسته بندی روش‌های تحقیق بر اساس هدف 3-5- ترسیم انواع نمودارهای حرفه‌ای 8-4-1- تکنیک K-Means
1-4- انواع متغیرهای پژوهش بخش چهارم 8-4-1- تکنیک خوشه‌بندی دومرحله‌ای TwoStep
1-5- مقیاس‌های اندازه‌گیری متغیرها روش‌های محاسبه پایائی در SPSS بخش نهم
1-6- جامعه آماری و نمونه آماری 4-1- محاسبه پایائی در SPSS تحلیل عاملی اکتشافی
1-7- روش‌های گردآوری اطلاعات 4-2- محاسبه آلفای کرونباخ در SPSS 9-1- روش تحلیل عاملی (Factor Analysis)
1-7-1- تهیه پرسشنامه 4-3- پایائی به روش دونیم کردن (Split-half) 9-2- تحلیل عامل اکتشافی با استفاده از نرم افزار SPSS
1-7-2- روایی پرسشنامه 4-3- پایائی به روش موازی (Parallel) بخش دهم
1-7-3- پایائی پرسشنامه بخش پنجم کاربردهای آزمون خی-دو (χ 2)
1-8- روش‌های آماری مورد استفاده آزمون‌های فرض آماری پیرامون میانگین جامعه 4-1- مقدمه
1-8-1- خلاصه آزمونهای پارامتریک 3-1- مقدمه 4-2- آزمون استقلال خی-دو (χ2)
1-8-2- خلاصه آزمونهای ناپارامتریک 3-1- آزمون t تک‌نمونه (One sample t-test) 4-2- آزمون نیکوئی برازش خی-دو (χ2)
بخش دوم 3-3- آزمون t مستقل (Independent samples t-test) بخش یازدهم
شروع کار با نرم‌افزار SPSS 3-3- آزمون t زوجی (Paired samples t-test) آزمون نرمال بودن داده‌ها
2-1- مقدمه 3-5- آزمون تحلیل واریانس (Analysis of variance : ANOVA) 11-1- مقدمه
2-2- آشنائی با محیط برنامه SPSS - آزمون‌های پس از تجربه 11-2- توزیع آماری نرمال
2-2- وارد کردن داده‌ها در برنامه SPSS بخش ششم 11-3- انواع آزمون نرمال بودن
2-3- کار با منوی Edit آزمون همبستگی 11-4- آزمون نرمال بودن داده‌ها
2-4- کار با منوی View مقدمه بخش دوازدهم
2-5- کار با منوی Data 5-2- ضریب همبستگی پیرسون آزمون‌های ناپارامتریک
2-5- کار با منوی Transform 5-3- ضریب همبستگی اسپیرمن مقدمه
2-5-1- محاسبه میانگین سوالات پرسشنامه 5-4- ضریب همبستگی کندال 12-1- آزمون فریدمن
2-5-2- شناسائی داده‌های گم شده در SPSS بخش هفتم 12-2- آزمون همبستگی کندال
رگرسیون و تحلیل مسیر 12-3- آزمون علامت و آزمون ویلکاکسون
7-1- مقدمه 12-4- آزمون مک نمار
7-2- رگرسیون و انواع آن 12-5- آزمون مان-ویتنی
7-3- طراحی یک نمودار تحلیل مسیر 12-6- آزمون کولموگروف-اسمیرنف
7-4- تحلیل مسیر با SPSS 12-7- کروسکال-والیس
محاسبه رگرسیون غیر خطی در SPSS فهرست منابع
پیوست: جدول توزیع آماری نرمال

فهرست مطالب و فایل داده کتاب SPSS

خرید اینترنتی کتاب SPSS - ویرایش سوم


تحلیل آماری فصل چهارم پایان نامه

تحلیل آماری با نرم افزار SPSS-AMOS-LISREL-PLS

انواع آزمون‌های آماری پارامتریک و ناپارامتریک

مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار اموس و لیزرل

تحلیل عاملی تاییدی با نرم افزار اموس و لیزرل

برازش مدل، تاثیر میانجی و تعدیلگر با نرم افزار اموس و لیزرل

مدل یابی معادلات ساختاری + آزمون فرضیه های آماری + تحلیل عاملی

انواع آزمون های آماری و مدل های اشباع

درباره پارس‌مدیر

درباره پارس‌مدیر

پایگاه علمی-پژوهشی پارس‌مدیر کانون اندیشه پژوهشگران مدیریت و مهندسی صنایع است. آموزش روش تحقیق علمی مدیریت، آموزش نگارش پایان نامه و مقاله، آموزش و لینک دانلود نرم‌افزارهای تخصصی، راهنمای کامل ارشد و دکتری، خلاصه کتاب، پایگاه مقاله مدیریت و زبانکده مجازی در دسترس دانشجویان مدیریت و مهندسی صنایع قرار دارد.

پارس‌مدیر بزرگترین وب سایت ویژه دانشجویان و پژوهشگران تحصیلات تکمیلی مدیریت و مهندسی صنایع است.

پذیرش و انجام تحلیل آماری

پایگاه قابل اعتماد پارس‌مدیر

شماره پشتیبانی: ۴۶۷۲۳۹۳ - ۰۹۳۷ ||| ۶۲۳۲۷۶۰ - ۰۹۱۲

برند پارس مدیر
Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com