فهرست نشريه ها و مجلات ايراني مديريت

نشريه هاي ايراني مديريت

فهرست نشريه ها و مجلات فارسي مديريت

از آنجا که نشريات و مجلات فارسي مديريت داخلي فعاليت مدوام ندارند و هميشه شاهد توقف فعاليت برخي برخي از نشريه هاي مديريت ايراني هستيم در اين جدول از ارائه آدرس اينترنتي هر يک از نشريه ها اجتناب شده است. آدرس اينترنتي سايت ها نيز مداوم تغيير ميکند لذا براي يافتن صفحه اينترنتي هر نشريه نام نشريه را در گوگل جستجو کنيد. وبلاگ نويسها نيز توجه کنند اين مطلب با کوشش مديران سايت پارس مدير تهيه شده است لذا به همين سادگي اقدام به کپي کردن مطالب و زحمات ديگران نکنيد.


فهرست نشريات دانشگاه تهران

مديريت فرهنگ سازماني، Iranian Journal Management Studies، نشريه مديريت بازرگاني، نشريه مديريت فناوري اطلاعات، فصلنامه دانش مديريت (منتشر نمي شود)، نشريه مديريت صنعتي، نشريه تحقيقات مالي، نشريه مديريت دولتي، نشريه تجاري سازيِ فنآوري، فصلنامه بررسيهاي حسابداري و حسابرسي


فهرست ساير نشريه ها و مجلات فارسي مديريت

فصلنامه پژوهش هاي مديريت منابع انساني

فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني) 
صاحب امتياز: دانشگاه جامع امام حسين عليه السلام
مدير مسئول: دكتر موسي مهدوي
سردبير: دكتر سيد محمد اعرابي


پژوهشنامه علوم انساني و اجتماعي فارسي، انگليسي

دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني) 
صاحب امتياز: دانشگاه مازندران
مدير مسئول، سردبير: دكتر مهرداد مدهوشي
محل انتشار: بابلسر 
»» انتشار اين مجله از سال 89 متوقف و به دو مجله كاملا مجزا به نام هاي پژوهشنامه علوم اقتصادي و پژوهشنامه مديريت اجرايي تفكيك شده است.


فصلنامه پيام مديران فني و اجرايي 

فصلنامه تحليلي، پژوهشي، اطلاع رساني
صاحب امتياز: انجمن صنفي مديران فني و اجرايي
مدير مسئول: بيژن كاموري مقدم
محل انتشار: تهران  


ماهنامه تدبير فارسي، انگليسي

ماهنامه علمي - آموزشي در زمينه مديريت
صاحب امتياز: سازمان مديريت صنعتي
مدير مسئول: نصرالله محمدحسين فلاح
سردبير: سيد سعيد قاضي طباطبايي
محل انتشار: تهران  


ماهنامه توسعه مديريت

ماهنامه خبري،‌آموزشي
صاحب امتياز: بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي
مدير مسئول: يعقوب مشفق
سردبير: محمود اشرفي
محل انتشار: تهران 


فصلنامه چشم انداز مديريت بازرگاني فارسي و انگليسي

فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني) 
صاحب امتياز: دانشكده مديريت و حسابداري دانشگاه شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر حسن فارسيجاني 
سردبير: دكتر علي رضائيان
محل انتشار: تهران  
»» اين مجله تا شماره 28 با نام پيام مديريت منتشر شده و پس از آن با عنوان چشم انداز مديريت ادامه يافت و از شماره 34 با عنوان چشم انداز مديريت بازرگاني منتشر مي شود.


نشريه دانش مديريت

فصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني) 
صاحب امتياز: دانشكده مديريت دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكترسيد رضا سيد جوادين 
سردبير: دكتر بابك سهرابي
محل انتشار: تهران  
»» انتشار اين مجله از پاييز 87 متوقف و به جاي آن چهارمجله مديريت بازرگاني ، مديريت دولتي ، مديريت صنعتي و مديريت فناوري اطلاعات منتشر مي شود.


فصلنامه ديدگاه مهندسين صنايع

صاحب امتياز، مدير مسئول: مهندس ساحره الفت پور
سردبير: دكتر فريد بابادي نوروزي
محل انتشار: تهران  


فصلنامه عصر مديريت

صاحب امتياز: شهلا حاجي علي لاريجي
مدير مسئول: مير محمد علي گلچوبيان
محل انتشار: تهران  


نشريه فروغ تدبير

فصلنامه علمي، فرهنگي مديريت صنعتي
صاحب امتياز: بسيج دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز (پايگاه شهيد آويني ره)
مدير مسئول: پيمان خالقي كرامتي 
سردبير: سعيد ياري
محل انتشار: تبريز  


ماهنامه كار و جامعه

ماهنامه فرهنگي،‌اقتصادي، مسائل اجتماعي
صاحب امتياز: مؤسسه كار و تامين اجتماعي
مدير مسئول: دكتر محمد رضا سپهري
محل انتشار: تهران  


فصلنامه كمال مديريت   فارسي، انگليسي

فصلنامه علوم انساني
صاحب امتياز: دانشكده مديريت و حسابداري دانشگاه شهيد بهشتي
مدير مسئول، سردبير: علي رضائيان
محل انتشار: تهران  

فصلنامه مديريت در اسلام (نخل شهداد)

فصلنامه مديريت اسلامي
صاحب امتياز، مدير مسئول: سيد صمصام الدين قوامي
سردبير: سيدميثم قوامي
محل انتشار: تهران  


فصلنامه پارس مدير

فصلنامه الکترونيک مديريت
صاحب امتياز، مدير مسئول: آرش حبيبي
سردبير:دکتر حسين معيني
محل انتشار: چالوس


فصلنامه مديريت پروژه

صاحب امتياز: مهندس رضا ضيايي
مدير مسئول: مهندس رضا ضيايي
محل انتشار: تهران 


نشريه مديريت صنعتي

دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني) 
صاحب امتياز: دانشكده مديريت دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر سيد رضا سيدجوادين 
سردبير: دكتر محمدرضا مهرگان
محل انتشار: تهران  


دو فصلنامه مديريت فردا

دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني) 
صاحب امتياز: انتشارات توليد دانش
مدير مسئول، سردبير: دكتر عليرضا علي احمدي
محل انتشار: تهران  


ماهنامه مرزهاي نو

ماهنامه آموزشي پژوهشي تحليلي خبري و اطلاع رساني
صاحب امتياز، مدير مسئول: محمد كاظم
سردبير: شوراي سردبيري
محل انتشار: تهران 


فصلنامه مطالعات مديريت

فصلنامه علمي - ترويجي (علوم انساني) 
صاحب امتياز: دانشكده مديريت و حسابداري دانشگاه علامه طباطبايي
مدير مسئول: دكتر سيد حسين ابطحي
سردبير: دكتر سيد محمد اعرابي
محل انتشار: تهران  


دو ماهنامه منابع انساني

صاحب امتياز: موسسه مطالعات بهره‌وري و منابع انساني
مدير مسئول: سيدمسعود همايونفر
سردبير: بهروز دري
محل انتشار: تهران 


ماهنامه مهندسي زيرساخت ها

صاحب امتياز، مدير مسئول: دكتر محمودرضا كي منش
سردبير: مهندس حامد نيك گو
محل انتشار: تهران 

نشريه مديريت بازرگاني 

دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني) 
صاحب امتياز: دانشكده مديريت دانشگاه تهران 
مدير مسئول: سيد رضا سيدجوادين 
سردبير: طهمورث حسنقلي پور
محل انتشار: تهران  
»» اين مجله تا بهار و تابستان 87 با نام دانش مديريت >منتشر شده است.


نشريه مديريت دولتي 

دوفصلنامه علمي - پژوهشي (علوم انساني) 
صاحب امتياز: دانشكده مديريت دانشگاه تهران
مدير مسئول: سيد رضا سيدجوادين 
سردبير: غلامرضا طالقاني 
محل انتشار: تهران  
»» اين مجله تا بهار و تابستان 87 با نام دانش مديريت منتشر شده است.

دو ماهنامه مديريت   فارسي، انگليسي

دوماهنامه علوم انساني
صاحب امتياز: انجمن مديريت ايران
مدير مسئول: پرويز بيات
سردبير: محسن قانع بصيري
محل انتشار: تهران  


ماهنامه گزيده مديريت   فارسي، انگليسي

ماهنامه علوم انساني
صاحب امتياز، مدير مسئول: دكتر فريبا لطيفي
سردبير: حسين حسينيان
محل انتشار: تهران  

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com