تعارض سازماني

مقاله ريگان و راهنماي مديريت تعارض سازماني

مدل پيشنهادي آرش حبيبي

مفهوم سازي تعارض سازماني

تعارض را مي‌توان از منظر روانشناختي و اجتماعي بررسي کرد.

اشتباه تعارض از منظر روانشناختي: تعارضات دروني فرد که محور تئوريهاي سازمان نيست.

درست تعارض از منظر اجتماعي: تعارض بين افراد که در مفهوم سازي تعارض سازماني مورد تاکيد است.

تعارض از منظر سازمان ها در سه دسته مورد مطالعه قرار مي‌گيرد. هر سه دسته اين تعارضات در زمره تعارض اجتماعي است.

اشتباه تعارض بين افراد

درست تعارض بين دواير و گروه‌ها

اشتباه تعارض بين سازمانها

تئوريهاي سازمان و مديريت به تعارض بين دواير و تعارض ميان گروهي مي‌پردازد. با تمرکز بر تعارض بين دواير سه ديدگاه درباره تعارض وجود دارد:

اشتباه ديدگاه کلاسيک (دهه ۳۰ تا ۴۰ ): تعارض آنتي تز همکاري است. تعارض پديده اي مخرب است که بايد اساسا در سازمان ريشه کن شود.

اشتباه ديدگاه روابط انساني (دهه ۴۰ تا ۷۰ ): تعارض پديده اي طبيعي است که نمي‌توان آن را حذف کرد. تعارض مي تواند آثار مثبت نيز همراه داشته باشد.

درست ديدگاه تعاملي: براساس ديدگاه تعاملي رابينز يک گروه هماهنگ، آرام و بي‌دغدغه مستعد اين است که به فطرت انساني خويش برگردد، يعني تنبلي پيشه کند و در برابر تغيير، نوآوري و تحول واکنشي نشان ندهد. مدير بايد در ايجاد سطح معيني از تعارض بکوشد.

به اعتقاد بورل و مورگان، تعارض (Conflict) و همکاري (Cooperation) دو پيش فرض متفاوت در تئوريهاي سازمان و مديريت هستند. چون تئوريهاي کلاسيک مبتني بر پيش فرض همکاري هستند و از آنجا که تعارض مي‌تواند همکاري را مخدوش کند بنابراين پديده اي مخرب محسوب مي شود.


تائيد ديدگاه تعاملي با استدلال ديالکتيکي تعارض

واژه ديالکتيک (dialectic) به معناي مناظره و جدل است. براساس استدلال ديالکتيکي هگل نيروي محرک تاريخ ناشي از برخورد پديده هاي متضاد است. از ديدگاه هگل هر پديده به عنوان يک تز (Thesis) مطرح مي شود که خودبخود باعث بوجود آمدن پديده متضاد خود (AntiThesis) مي‌شود. براساس تضاد و برخورد اين دو پديده يک پديده جديد بوجود خواهد آمد. بوجود آمدن يک پديده جديد سنتز (synthesis) ناميده مي‌شود. اين پديده جديد خود يک تز جديد است و اين چرخه ادامه مي‌يابد.

تعارض سازماني

کارل مارکس با الهام از فلسفه هگل، سير تکامل تاريخ را بوسيله استدلال ديالکتيکي مطرح کرده است. از ديدگاه مارکس، پيدايش تضاد ميان ابزار توليد موجب شده است که جوامع از مرحله برده داري، فئوداليسم و سرمايه داري عبور کرده و به سوي سوسياليزم و کمونيزم حرکت کنند. ژرف نگري و ژرف انديشي در اين استدلال پژوهشگر را متقاعد خواهد کرد که پديده تعارض نتنها هميشه مخرب نيست بلکه بسيار سازنده نيز هست.


رابطه سطح عملکرد و تعارض سازماني

از آنجا که نظريه تعاملي رابينز از ديدگاه ديالکتيکي هگل و مارکس تائيد گرديد بنابراين بايد نظريه تعاملي تعارض بيشتر بررسي شود. براساس الگوي پيشنهادي رابينز اگر تعارض از حد معيني کمتر و از حد معيني بيشتر باشد سطح عملکرد کاهش مي يابد. بنابراين کار مدير حفظ تعارض در سطح معيني است که عملکرد را بهبود دهد.

تعارض سازماني


مديريت تعارض سازماني؛ الگوي تامسون

گفته شد کار مدير حفظ تعارض در سطح معيني است که عملکرد را بهبود دهد. نظريه تامسون در کتاب تعارض و مديريت تعارض در همين راستا است. در مدل تعارض تامسون مدير مي‌تواند براساس دو معيار توجه به نظرات خود و توجه به نظرات ديگران مي تواند پنج سبک را در مديريت تعارض در پيش بگيريد.

تعارض سازماني

سبک اجتناب (Avoiding): زمانيکه تعارض جزئي و پيش پا افتاده باشد.

سبک مدارا (Accomodation): زمانيکه مدير بفهمد اشتباهي کرده و يا بخواهد در آينده امتيازي بگيرد يا حفظ وحدت در شرايط فعلي الزامي باشد.

سبک مدارا (Compromising): تصميم موقت و سريع زمانيکه طرفين قدرت برابري دارند و تعارض چندان اهميتي ندارد.

سبک ناسازگار (Competing): حالت برنده و بازنده بوجود مي‌ايد. مدير بايد از قدرت خود براي سرکوب استفاده کند.

سبک همکار (Collaboration): نشانه بلوغ سازمان است و در سطوح عالي سازمان و يا در ميان کارکنان حرفه‌اي و باتحصيلات قابل انتظار است.


دانلود رايگان مقاله مديريت تعارض سازماني

براي تهيه پايان نامه مديريت تعارض سازماني مي‌توانيد با استفاده از الگوهاي ارائه شده فوق اقدام کنيد. براي نمونه پايان نامه رابطه بين ارتباطات سازماني و مديريت تعارض يک نمونه پايان نامه در زمينه تعارض سازماني است. پرسشنامه مديريت تعارض سازماني را نيز مي‌توانيد از سايت پارس مدير درخواست کنيد.

دانلود مقاله دانلود مقاله مديريت تعارض سازماني شماره ۱ - رايگان

دانلود مقاله دانلود مقاله مديريت تعارض سازماني شماره ۲ - رايگان

ترجمه مقاله شده

مقاله انگليسي و ترجمه فارسی مدیریت تعارض
مقاله لاتين مدیریت تعارض و ترجمه آن در پايگاه علمی-پژوهشی پارس مدیر موجود است.
قيمت مقاله انگليسي مدیریت تعارض با ترجمه: ۵ هزار تومان
براي دانلود اصل مقاله و نحوه خريد ترجمه به بخش مقالات ترجمه شده مدیریت تعارض رجوع کنيد.

Copyright © Arash Habibi - ParsModir.com