حجم نمونه فرمول کوکران

محاسبه آنلاين حجم نمونه با فرمول کوکران

نويسنده: مهندس شهلا نصرتي، کارشناس پايگاه پارس مدير


فرمول کوکران يکي از پرکاربردترين روش‌ها براي محاسبه حجم نمونه آماري است. در اين بخش برنامه‌اي نوشته شده تا با استفاده از براحتي حجم نمونه مورد نظر خود را براساس فرمول کوکران محاسبه کنيد. تعيين حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران نيازمند آن است که حجم جامعه را بدانيد. براي محاسبه حجم نمونه با فرمول کوکران در کادر مربوط حجم جامعه را وارد کنيد. سپس روي دکمه محاسبه کليک کنيد. حجم نمونه مورد نظر بدست خواهد آمد. فرمول اصلي محاسبه حجم نمونه کوکران نيز به صورت زير است:

فرمول نمونه گيري کوکران

دقت کنيد اين محاسبه با سطح خطاي ۵ درصد صورت مي‌گيرد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com