مقاله روش تحقيق

مقاله هاي روش تحقيق آماری

از رهگذر پژوهش و تجربه است که نا آزموده در بوته آزمايش قرار ميگيرد و در ژرفناي تاريک نا آگاهي، بارقه روشن اکتشاف و آگاهي تلألو مي يابد. آنچه کار علمی را از کوشش غیرعلمی جدا می کند روش پژوهش علمی است. روش پژوهش علمی مبتنی بر رعایت اصول و بنیان های منظم و مدونی است که با طی گام های علمی به پیش می رود. روش به تحقیق اعتبار می بخشد و گاهی عقيده بر اين است که علم همان روش است. پژوهشگران برای ارائه یک کار علمی-پژوهشی باید با اصول و مبانی روش تحقیق علمی آشنا باشند تا بتوانند یک طرح پژوهشی یا مقاله علمی معتبر و قابل اتکا ارائه نمایند. این گزیده را گردآورده ام تا چراغی باشد در ژرفنای این وادی برای پژوهشگران و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. برگرفته از کتاب روش تحقیق پیشرفته، آرش حبیبی


- مقدمه اي بر روش پژوهش

روش های مختلف نمونه گیری

- انواع روش‌هاي تحقيق در مديريت و علوم و رفتاري

- راهنماي تدوين فرضيه هاي پژوهشي و سوالات پژوهشي

- روش نگارش يک مقاله علمي-پژوهشي

- انواع متغيرهاي پژوهش: متغير مستقل، وابسته، کنترل، تعديل کننده و مداخله‌گر

- مقياس‌هاي اندازه‌گيري متغيرها : مقياس اسمي، رتبه‌اي، فاصله‌اي و نسبتي

- مقاله لاتين آمار کاربردي


روش های مختلف نمونه گیری

روش های مختلف نمونه گیری

- جامعه، نمونه و فرمول های نمونه‌گيري

- روش های نمونه گیری و فرمول محاسبه نمونه

- محاسبه آنلاين حجم نمونه با فرمول کوکران

- محاسبه حجم نمونه با جدول کرجسی و مورگان

- محاسبه حداقل حجم نمونه لازم براي تحليل عاملي و مدل معادلات ساختاري


ابزارهاي اندازه‌گيري در تحقيق

ابزارهاي اندازه‌گيري در تحقيق

- ابزارهاي گردآوري داده‌ها و اطلاعات: پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده

- مقياس‌هاي سنجش نگرش: مقياس ليكرت، افتراق معنايي، ثرستون، گاتمن و فاصله اجتماعي بوگاردوس

- روش نگارش پرسشنامه و مقاله تمام متن علمي-پژوهشي روش نگارش پرسشنامه با استفاده از طيف ليکرت

- روشهاي محاسبه پايائي پرسشنامه و ابزار اندازه گيري (Reliability)

- روشهاي محاسبه روائي پرسشنامه و ابزار اندازه گيري (Validity)


روش‌هاي تحليل داده‌ها با SPSS

- راهنماي استفاده از روش هاي آماري در پژوهش علمي

- راهنماي کاربرد نرم افزار SPSS در پژوهش علمي

- انواع تحقيق همبستگي: همبستگي پيرسون، اسپيرمن، کندال، کرامر، چوپروف و في

- روش تحقيق تاکسونومي

- آزمون نرمال بودن داده ها در SPSS : محاسبه چولگي و کشيدگي، آزمون کولوگروف-اسميرنوف و شاپيرو-ويلک

- جدول توزیع نرمال: جداول کامل توزیع نرمال پیوست انتهائی کتاب های آمار


روش‌هاي تحليل داده‌ها با AMOS و LISREL

- تحليل مسير: آموزش کليات تحليل مسير

- مقايسه تحليل مسير و مدل معدلات ساختاري

- تحلیل عاملی: تحلیل عاملی تائیدی و اکتشافی

- تحليل عاملي اکتشافي يا Exploratory Factor Analysis : ويديوي آموزشي

- مدل‌يابي معادلات ساختاري يا SEM

- تکنيک حداقل مربعات جزئي يا Partial Least Squares, PLS

- راهنماي کاربرد نرم افزار LISREL در پژوهش علمي

- راهنماي کاربرد نرم افزار AMOS در پژوهش علمي

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com