ارسال پیام
مقاله روش تحقیق

مقاله های روش تحقیق آماری

از رهگذر پژوهش و تجربه است که نا آزموده در بوته آزمایش قرار میگیرد و در ژرفنای تاریک نا آگاهی، بارقه روشن اکتشاف و آگاهی تلألو می یابد. آنچه کار علمی را از کوشش غیرعلمی جدا می کند روش پژوهش علمی است. روش پژوهش علمی مبتنی بر رعایت اصول و بنیان های منظم و مدونی است که با طی گام های علمی به پیش می رود. روش به تحقیق اعتبار می بخشد و گاهی عقیده بر این است که علم همان روش است. پژوهشگران برای ارائه یک کار علمی-پژوهشی باید با اصول و مبانی روش تحقیق علمی آشنا باشند تا بتوانند یک طرح پژوهشی یا مقاله علمی معتبر و قابل اتکا ارائه نمایند. این گزیده را گردآورده ام تا چراغی باشد در ژرفنای این وادی برای پژوهشگران و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. برگرفته از کتاب روش تحقیق پیشرفته، آرش حبیبی


- مقدمه ای بر روش پژوهش

روش های مختلف نمونه گیری

- انواع روش‌های تحقیق در مدیریت و علوم و رفتاری

- روش تحقیق آمیخته و گروه کانونی

- راهنمای تدوین فرضیه های پژوهشی و سوالات پژوهشی

- روش نگارش یک مقاله علمی-پژوهشی

- انواع متغیرهای پژوهش: متغیر مستقل، وابسته، کنترل، تعدیل کننده و مداخله‌گر

- مقیاس‌های اندازه‌گیری متغیرها : مقیاس اسمی، رتبه‌ای، فاصله‌ای و نسبتی

- مقاله لاتین آمار کاربردی


روش های مختلف نمونه گیری

روش های مختلف نمونه گیری

- جامعه، نمونه و فرمول های نمونه‌گیری

- روش های نمونه گیری و فرمول محاسبه نمونه

- محاسبه آنلاین حجم نمونه با فرمول کوکران (Cochran)

- محاسبه آنلاین حجم نمونه با فرمول کوهن (Cohen)

- محاسبه حجم نمونه با جدول کرجسی و مورگان

- محاسبه حداقل حجم نمونه لازم برای تحلیل عاملی و مدل معادلات ساختاری

- نمونه گیری در پژوهش‌های کیفی


ابزارهای اندازه‌گیری در تحقیق

ابزارهای اندازه‌گیری در تحقیق

- ابزارهای گردآوری داده‌ها و اطلاعات: پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده

- مقیاس‌های سنجش نگرش: مقیاس لیکرت، افتراق معنایی، ثرستون، گاتمن و فاصله اجتماعی بوگاردوس

- روش نگارش پرسشنامه + روش نگارش پرسشنامه با استفاده از طیف لیکرت

- روشهای محاسبه پایائی پرسشنامه و ابزار اندازه گیری (Reliability)

- روشهای محاسبه روائی پرسشنامه و ابزار اندازه گیری (Validity)


روش‌های تحلیل داده‌ها با SPSS

- راهنمای استفاده از روش های آماری در پژوهش علمی

- راهنمای کاربرد نرم افزار SPSS در پژوهش علمی

- انواع تحقیق همبستگی: همبستگی پیرسون، اسپیرمن، کندال، کرامر، چوپروف و فی

- روش تحقیق تاکسونومی

- آزمون نرمال بودن داده ها در SPSS : محاسبه چولگی و کشیدگی، آزمون کولوگروف-اسمیرنوف و شاپیرو-ویلک

- جدول توزیع نرمال: جداول کامل توزیع نرمال پیوست انتهائی کتاب های آمار


روش‌های تحلیل داده‌ها با AMOS و LISREL

- تحلیل مسیر: آموزش کلیات تحلیل مسیر

- مقایسه تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری

- تحلیل عاملی: تحلیل عاملی تائیدی و اکتشافی

- تحلیل عاملی اکتشافی یا Exploratory Factor Analysis : ویدیوی آموزشی

- مدل‌یابی معادلات ساختاری یا SEM

- تکنیک حداقل مربعات جزئی یا Partial Least Squares, PLS

- راهنمای کاربرد نرم افزار LISREL در پژوهش علمی

- راهنمای کاربرد نرم افزار AMOS در پژوهش علمی

- شاخص برازش RSMEA


داده کاوی و تکنیک های کاوش داده

آشنایی با داده کاوی یا دیتا ماینینگ : Data Minig

خوشه‌بندی داده‌ها و الگوریتم کریسپ CRISP

مدل داده کاوی LRFM

محاسبه ارزش حیات مشتری

الگوریتم تکنیک K-Means


رگرسیون و همبستگی

- انواع روش‌های همبستگی

- رگرسیون : Regression

- تفاوت رگرسیون و همبستگی

- کاربرد رگرسیون در تحلیل مسیر

- رگرسیون خطی در برابر رگرسیون چندگانه

- آزمون دوربین-واتسون : Durbin-Watson

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com