پايگاه مقاله مديريت و مهندسی صنایع - بخش مقالات مدیریت دولتی

مقاله مديريت دولتي

مقاله مديريت دولتي

- بررسي تعاوني كوچك سازي بدنه دولت

- بررسي كوچك سازي دولت

- سير تطور قانون محاسبات عمومي

- سير تطور تعاوني روستايي در ايران

- تحليل و ارزيابي خط مشي خصوصي سازي در ايران

- مروري بر سير تحولات بودجه و قانون محاسبات عمومي كشور

- بررسي زمينه هاي نظارت قانون محاسبات عمومي کشور بر بودجه عملياتي


مقاله مديريت آموزشي

- نقش مددکاری اجتماعی در پیشگیری از ارتکاب جرم

- نياز سنجي آموزشي با استفاده از تکنيک دلفي

- اهميت آموزش نيروي انساني

- تحليل‌هاي سه گانه در نيازسنجي آموزشي

- آموزش ارگونومي زندان

- دشواریهای کار در زندان

- تحليل‌هاي استخدامي و مدل گزينش نيروي انساني


چون در بخش مديريت دولتي و مديريت آموزشي از کارشناسان خوبي برخوردار نيستيم کيفيت اين دو بخش بسيار پائين است. از اساتيد، کارشناسان و خبرگان مديريت آموزشي و دولتي مي‌توانند در صورت تمايل به تکميل اين دو بخش کمک نمايند و امکان استفاده بيشتر براي کاربران از فضاي سايت علمي-پژوهشي پارس‌مدير را فراهم آورند.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com