ارسال پیام

پایگاه مقاله مدیریت و مهندسی صنایع - بخش مقالات مدیریت دولتی

مقاله مدیریت دولتی

مقاله مدیریت دولتی

- بررسی تعاونی کوچک سازی بدنه دولت

- بررسی کوچک سازی دولت

- سیر تطور قانون محاسبات عمومی

- سیر تطور تعاونی روستایی در ایران

- تحلیل و ارزیابی خط مشی خصوصی سازی در ایران

- مروری بر سیر تحولات بودجه و قانون محاسبات عمومی کشور

- بررسی زمینه های نظارت قانون محاسبات عمومی کشور بر بودجه عملیاتی


مقاله مدیریت آموزشی

- نقش مددکاری اجتماعی در پیشگیری از ارتکاب جرم

- نیاز سنجی آموزشی با استفاده از تکنیک دلفی

- اهمیت آموزش نیروی انسانی

- تحلیل‌های سه گانه در نیازسنجی آموزشی

- آموزش ارگونومی زندان

- دشواریهای کار در زندان

- تحلیل‌های استخدامی و مدل گزینش نیروی انسانی


چون در بخش مدیریت دولتی و مدیریت آموزشی از کارشناسان خوبی برخوردار نیستیم کیفیت این دو بخش بسیار پائین است. از اساتید، کارشناسان و خبرگان مدیریت آموزشی و دولتی می‌توانند در صورت تمایل به تکمیل این دو بخش کمک نمایند و امکان استفاده بیشتر برای کاربران از فضای سایت علمی-پژوهشی پارس‌مدیر را فراهم آورند.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com