پايگاه مقاله و پايان نامه مديريت و مهندسی صنایع - مقاله کارآفرینی

مديريت كارآفريني

مقاله هاي مديريت كارآفريني


- مفاهيم و كليات كارآفريني

- دانشگاه كارآفرين، مديريت دانش و توسعه صنعتي

- ويژگيهاي كارآفرين

- مشاركت فناوري اطلاعات در كارآفريني

- آشنايي با كارآفريني

- نقش دانشگاه ها در کارافريني

- تاريخ و مفهوم كارآفريني

- اهم موضوعات قابل تحقيق در كارآفريني

- دانلود کامل مقالات کارآفريني


Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com