ارسال پیام

پایگاه مقاله و پایان نامه مدیریت و مهندسی صنایع - مقاله کارآفرینی

مدیریت كارآفرینی

مقاله های مدیریت کارآفرینی

- مفاهیم و کلیات کارآفرینی

- دانشگاه کارآفرین، مدیریت دانش و توسعه صنعتی

- ویژگیهای کارآفرین

- مشارکت فناوری اطلاعات در کارآفرینی

- آشنایی با کارآفرینی

- نقش دانشگاه ها در کارافرینی

- تاریخ و مفهوم کارآفرینی

- اهم موضوعات قابل تحقیق در کارآفرینی

- دانلود کامل مقالات کارآفرینی


Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com