پايگاه علمي-پژوهشي مديريت و مهندسي صنايع - بخش دانلود كتاب

پايگاه مقاله شهرآشوب

بررسي مهمترین نظریه های مدیریت

منبع: كتاب مبانی سازمان و مدیریت - دکتر علی رضائیان- انتشارات سمت

اصول علم اداره (نظریه فراگرد مدیریت)

اصول علم اداره (نظریه فراگرد مدیریت) از جمله رهیافتهای سنتی به مدیریت است در بحبویه سالهای جنگ جهانی اول (1296 هجری شمسی)، هنری فایول مدیر حرفه ای، دانشمند و نویسنده فرانسوی مکتب مبتنی بر "اصول علم اداره" (مکتب اصول گرایی در مدیریت) را مطرح کرد. فایول در سال 1916 میلادی، پس از سالها کار در صنایع فرانسه، کتاب مدیریت عمومی و صنعتی را منتشر کرد. و در آن دیدگاههای خود را در مورد مدیریت مناسب سازمان و افراد آن بیان کرد. فایول، کل سازمان را در قالب پیکره ای واحد تصور می کرد و فعالیتهای آن را به شش دسته قابال تقسیم می دانست: "فنی و تولیدی"، "بازرگانی و مبادله"، "مالی و بهینه سازی مصرف"، "ایمنی و حفاظت از اموال و افراد"، "حسابداری و تعیین وضعیت مالی"، و "وظایف مدیریتی". وی وظایف مدیریتی را مشتمل بر برنامه ریزی، سازماندهی، فرماندهی، هماهنگی و کنترل می دانست.

دانلود جزوه بررسي مهمترین نظریه های مدیریت


پايان نامه و پرسشنامه مديريت پايگاه علمي پژوهشي پارس مدير

آمار اقتصاد و بازرگاني سازمانها و سازماندهي پايان نامه مديريت مديريت استراتژيک فرد ديويد پرسشنامه مديريت
آمار اقتصاد و بازرگانی سازمانها و سازماندهي پايان نامه مديريت مديريت استراتژيک ديويد پرسشنامه مديريت
مديريت منابع انساني آرمسترانگ رفتار سازماني رضائيان بازاريابي كاتلر منابع انساني سعادت رفتار سازمانی مورهد گریفین
منابع انساني آرمسترانگ رفتار سازماني رضائيان اصول بازاريابي کاتلر منابع انساني سعادت رفتار سازمانی گریفین
Copyright © Arash Habibi - ParsModir.com