دانلود رايگان کتاب مديريت منابع انساني آرمسترانگ

مديريت منابع انساني آرمسترانگ

مديريت منابع انساني آرمسترانگ

کتاب مديريت منابع انساني آرمسترانگ يکي از منابع دکتري آزاد مديريت است. کتاب مديريت استراتژيک منابع انساني؛ راهنماي عمل نوشته مايکل آرمسترانگ ترجمه اعرابي و ايزدي توسط دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي خلاصه شده است.

پسورد: parsmodir.com

دانلود خلاصه کتاب مديريت منابع انساني آرمسترانگ


پايان نامه و پرسشنامه مديريت پايگاه علمي پژوهشي پارس مدير

منابع انساني سعادت مديريت استراتژيک فرد ديويد پايان نامه مديريت رفتار سازمانی مورهد گریفین تئوري سازمان هچ
منابع انساني سعادت مديريت استراتژيک ديويد پايان نامه مديريت رفتار سازمانی گریفین تئوري سازمان هچ
Copyright © Arash Habibi - ParsModir.com